KOSMETIKA will release their new album, Luxury, on July 12th through Spoilsport Records